Verdensbiblioteket

Omfang Ca. 1900 poster
Type Posterne findes som DKABM-poster med originaldata i marcXchange
Relationer hasOnlineAccess
Opdateringsfrekvens Løbende via opdateringer
Tekniske specifikationer Submitter: 820010
Format: katalog
collectionIdentifier: 150075-verden
Kilde (originalformat): danMARC2
Transfil: kommer ind med de øvrige 820010-poster
Dataformat: marcxchange og dkabm
Encoding: utf8


Status

Under udvikling

Kontaktperson: Vibeke Nielsen ( vin@kb.dk )

Kort beskrivelse af kildens indhold

Verdensbiblioteket.dk kan man streame musik og film på mere end 10 sprog og bestille bøger fra hele verdenen. Websitets formål er at stille kultur målrettet sproglige minoriteter til rådighed, og er Det Kgl. Biblioteks digitale tilbud til flygtninge og indvandrere. Servicen er en del af Det Kgl. Biblioteks overbygningsfunktion, og er en gratis service til folkebibliotekerne.

Verdensbiblioteket er lavet som en responsive løsning, så servicen kan benyttes på alle platforme. Alle borgere i Danmark kan logge ind ved hjælp af Nem-ID eller bibliotekslogin.-- SusanneThorstedMunster - 04 Dec 2017
Topic revision: r4 - 24 Jan 2018, SusanneThorstedMunster
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback